ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

13,800

13,800

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

02/09/20

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

14,600

14,600

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,000

12,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,400

14,400

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,600

13,600

02/09/20

مشاهده

چرخه سبز خاوران

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

13,200

13,200

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

12,500

12,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات بزرگی

مازندران - آمل

مازندران

11,600

11,600

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,800

11,800

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,800

13,800

02/09/19

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,800

13,800

02/09/19

مشاهده

فلزات رنگی مهدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,500

12,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/09/19

مشاهده

انبار بوتان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,100

15,100

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

15,800

15,800

02/09/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/19

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

15,200

15,200

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,100

16,100

02/09/19

مشاهده