ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,200

9,200

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

9,500

9,500

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,350

9,350

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

9,000

9,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,700

8,700

01/07/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,250

10,250

01/07/09

مشاهده

شرکت کیمیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,900

8,900

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

9,650

9,650

01/07/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/07/09

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

9,300

9,300

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,960

9,960

01/07/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,600

8,600

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

8,000

8,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

8,700

8,700

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,250

8,250

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

01/07/07

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

01/07/07

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,880

10,880

01/07/07

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,790

9,790

01/07/07

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

10,150

10,150

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

8,800

8,800

01/07/07

مشاهده