ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله روغنی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

11,400

11,400

00/08/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,300

11,300

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

00/08/03

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

12,300

12,300

00/08/03

مشاهده

انبار فزمی گروپ

تهران - تهران

تهران

11,750

11,750

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

10,100

10,100

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

11,600

11,600

00/08/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,100

11,100

00/08/03

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

11,830

11,830

00/08/03

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,600

11,600

00/08/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

11,800

11,800

00/08/03

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,800

11,800

00/08/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

00/08/02

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,300

11,300

00/08/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

11,400

11,400

00/08/02

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,000

11,000

00/08/01

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

00/08/01

مشاهده

آهن 95

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

12,100

12,100

00/08/01

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

11,500

11,500

00/08/01

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

11,200

11,200

00/07/29

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,000

11,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

11,200

11,200

00/07/29

مشاهده