ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/07/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,400

10,400

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,050

11,050

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,900

10,900

01/07/09

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

10,900

10,900

01/07/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/07/08

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

10,200

10,200

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/07/07

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/07/07

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,200

11,200

01/07/07

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

01/07/07

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

10,450

10,450

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,500

10,500

01/07/07

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,400

10,400

01/07/07

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

10,400

10,400

01/07/07

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,700

10,700

01/07/06

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

01/07/06

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,500

10,500

01/07/05

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

11,500

11,500

01/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

01/07/04

مشاهده