ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

10,100

10,100

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

12,500

12,500

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

ینقاق ضایعات

گلستان - گرگان

گلستان

11,000

11,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

12,500

12,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

14,500

14,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,700

11,700

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

10,000

10,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

11,500

11,500

02/01/08

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,000

12,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

02/01/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

11,200

11,200

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,700

11,700

02/01/08

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

10,550

10,550

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی فردین

کردستان - قروه

کردستان

11,500

11,500

02/01/08

مشاهده