ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,500

13,500

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

15,000

15,000

02/09/11

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,300

14,300

02/09/11

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

14,700

14,700

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه غدیر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,600

13,600

02/09/11

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

انبار سِگال

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,100

15,100

02/09/11

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,700

15,700

02/09/11

مشاهده

رایکو فولاد

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,500

12,500

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرادی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات معمری

تهران - تهران

تهران

15,700

15,700

02/09/11

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

12,200

12,200

02/09/10

مشاهده

آهن الات قربانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,400

14,400

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده