ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,400

13,400

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,600

14,600

02/01/05

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

14,700

14,700

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,650

14,650

02/01/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,800

11,800

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

12,800

12,800

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

12,300

12,300

02/01/05

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,700

11,700

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

14,400

14,400

02/01/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

14,000

14,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,800

12,800

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

02/01/04

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,800

12,800

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,900

14,900

02/01/03

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

02/01/03

مشاهده