ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن سوپر ویژه

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,500

9,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

10,650

10,650

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

10,700

10,700

01/09/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

8,500

8,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

10,200

10,200

01/09/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

11,300

11,300

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,600

10,600

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,900

10,900

01/09/13

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

10,200

10,200

01/09/13

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

10,000

10,000

01/09/13

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

10,300

10,300

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,400

11,400

01/09/13

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

9,800

9,800

01/09/13

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/09/13

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,210

9,210

01/09/13

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

11,500

11,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

8,200

8,200

01/09/12

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,200

10,200

01/09/12

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

10,300

10,300

01/09/12

مشاهده