ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سفاله پوشالی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

10,600

10,600

01/02/27

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/02/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/02/26

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

11,900

11,900

01/02/26

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,700

10,700

01/02/24

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

10,300

10,300

01/02/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/02/21

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

01/02/21

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,400

9,400

01/02/19

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/02/19

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,500

11,500

01/02/17

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,400

11,400

01/02/15

مشاهده

صنایع متالورژی الوند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/02/11

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,200

11,200

01/02/11

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

9,900

9,900

01/02/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,500

9,500

01/02/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

10,600

10,600

01/02/10

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,500

10,500

01/02/05

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

10,500

10,500

01/02/02

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/02/01

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

01/01/27

مشاهده