ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله پوشالی

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

13,000

13,000

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,800

14,800

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/03/10

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

12,800

12,800

02/03/09

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

13,900

13,900

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

13,000

13,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,800

14,800

02/03/08

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,000

13,000

02/03/08

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/08

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

02/03/06

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

14,600

14,600

02/03/06

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,200

13,200

02/03/03

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/03/02

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/02/31

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/02/31

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

02/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/02/18

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,800

13,800

02/02/18

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

13,900

13,900

02/02/18

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/02/17

مشاهده

شرکت توسعه فولاد آهنگران گیتی

اصفهان - کاشان

اصفهان

12,497

12,497

02/02/01

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

10,900

10,900

02/01/14

مشاهده