ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله پوشالی

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

7,500

7,500

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,200

9,200

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

8,300

8,300

01/09/13

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

8,300

8,300

01/09/13

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

01/09/12

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

6,000

6,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

7,500

7,500

01/09/12

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/09/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/09/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,300

8,300

01/09/09

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,200

8,200

01/09/08

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

8,300

8,300

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,600

7,600

01/08/26

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

9,200

9,200

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/07/27

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

8,000

8,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

7,500

7,500

01/06/19

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/04/30

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,900

9,900

01/04/27

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

10,000

10,000

01/03/01

مشاهده