ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله پوشالی

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

11,500

11,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,300

13,300

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

13,300

13,300

02/07/04

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

12,800

12,800

02/07/03

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

12,500

12,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه اهن کهربایی

تهران - ملارد

تهران

12,000

12,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/06/30

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/06/30

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,000

13,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

تهران

12,800

12,800

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

12,900

12,900

02/06/21

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/06/20

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/06/20

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه حاج نوروزی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

11,200

11,200

02/06/17

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,200

14,200

02/06/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

02/06/07

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

02/05/23

مشاهده

شرکت توسعه فولاد آهنگران گیتی

اصفهان - کاشان

اصفهان

11,500

11,500

02/05/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

10,500

10,500

02/05/15

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

02/05/07

مشاهده