ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات داکتیل ریزبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

11,200

11,200

00/08/03

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

00/08/02

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

12,000

12,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

11,000

11,000

00/08/02

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/07/26

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

00/07/20

مشاهده

بنگاه نجیب بختیاری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,300

12,300

00/07/19

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,500

11,500

00/06/09

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,700

10,700

00/06/09

مشاهده

فولاد کاویان سپنتا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/05/31

مشاهده

بنگاه فلزات نگین سرخ

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

00/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

00/01/29

مشاهده

بنگاه آهن آلات اتحاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

99/11/23

مشاهده

بنگاه علی ابراهیمی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

99/11/12

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

99/06/12

مشاهده

فولاد هامون نایژه

تهران - تهران

تهران

6,300

6,300

99/06/02

مشاهده

انبار ضایعات وکیل

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

5,500

5,500

99/04/02

مشاهده

بنگاه ضایعات امید

تهران - تهران

تهران

4,900

4,900

99/02/24

مشاهده

شرکت ریخته گری دنا

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,500

4,500

98/11/23

مشاهده

شرکت داکتیل ریز غرب

همدان - همدان

همدان

3,450

3,450

98/04/26

مشاهده

تولیدی گیتی ذوب

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

2,850

2,850

97/10/04

مشاهده

تولیدی صنعت پیشه

مرکزی - اراک

مرکزی

2,000

2,000

97/09/23

مشاهده