ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات داکتیل ریزبار

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

11,500

11,500

01/09/17

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

12,500

12,500

01/09/17

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

12,700

12,700

01/09/17

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

01/09/16

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

12,300

12,300

01/09/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

11,000

11,000

01/09/13

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

13,400

13,400

01/07/30

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

01/05/08

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

13,000

13,000

01/04/04

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,200

13,200

01/01/24

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,700

11,700

00/10/23

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

00/08/12

مشاهده

بنگاه نجیب بختیاری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,500

12,500

00/08/09

مشاهده

فولاد کاویان سپنتا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/05/31

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

00/01/29

مشاهده

بنگاه آهن آلات اتحاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

99/11/23

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

99/06/12

مشاهده

فولاد هامون نایژه

تهران - تهران

تهران

6,300

6,300

99/06/02

مشاهده

بنگاه ضایعات امید

تهران - تهران

تهران

4,900

4,900

99/02/24

مشاهده