ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات داکتیل ریزبار

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

16,800

16,800

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

کرمان

10,000

10,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

17,400

17,400

02/06/31

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/06/26

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

17,800

17,800

02/06/23

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

تهران

16,000

16,000

02/06/22

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

16,000

16,000

02/05/16

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

15,700

15,700

02/04/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

14,000

14,000

02/03/11

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

16,500

16,500

02/03/06

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,200

13,200

01/01/24

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,700

11,700

00/10/23

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

00/08/12

مشاهده

بنگاه نجیب بختیاری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,500

12,500

00/08/09

مشاهده

فولاد کاویان سپنتا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/05/31

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

00/01/29

مشاهده

بنگاه آهن آلات اتحاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

99/11/23

مشاهده

فولاد هامون نایژه

تهران - تهران

تهران

6,300

6,300

99/06/02

مشاهده

بنگاه ضایعات امید

تهران - تهران

تهران

4,900

4,900

99/02/24

مشاهده