ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

10,900

10,900

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,800

8,800

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

10,200

10,200

00/08/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

00/08/04

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,400

10,400

00/08/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,000

11,000

00/08/04

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,600

10,600

00/08/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

9,300

9,300

00/08/03

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,800

8,800

00/08/02

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,200

10,200

00/08/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

00/07/28

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

8,800

8,800

00/07/28

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,800

8,800

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/07/20

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,500

9,500

00/07/20

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,200

8,200

00/07/09

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/07/04

مشاهده

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

7,400

7,400

00/06/24

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

00/06/09

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

8,000

8,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

7,600

7,600

00/05/16

مشاهده