ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

14,050

14,050

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,500

10,500

02/01/08

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

11,000

11,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/01/03

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

01/12/28

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/12/25

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

13,200

13,200

01/12/14

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/12/13

مشاهده

صنایع متالورژی الوند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/11/18

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

10,200

10,200

01/11/09

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

9,000

9,000

01/11/08

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

10,500

10,500

01/11/06

مشاهده

فیدار ذوب تیمره

مرکزی - خمین

مرکزی

12,300

12,300

01/11/03

مشاهده

بنگاه باقری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/02

مشاهده