ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

01/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

01/09/18

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

10,600

10,600

01/09/18

مشاهده

بنگاه علی جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,800

9,800

01/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

10,600

10,600

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,210

9,210

01/09/18

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,150

10,150

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,500

8,500

01/09/17

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

9,600

9,600

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

9,800

9,800

01/09/17

مشاهده

بنگاه عیوضخانی

قزوین - تاکستان

قزوین

10,700

10,700

01/09/17

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

10,850

10,850

01/09/16

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/09/16

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,200

9,200

01/09/16

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/09/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

9,100

9,100

01/09/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,300

10,300

01/09/15

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

10,700

10,700

01/09/15

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

9,000

9,000

01/09/15

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

8,100

8,100

01/09/15

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,600

10,600

01/09/15

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

11,300

11,300

01/09/15

مشاهده