ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,600

9,600

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,200

10,200

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

11,900

11,900

01/04/10

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

10,500

10,500

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,400

11,400

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

10,200

10,200

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,200

11,200

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,300

10,300

01/04/08

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

10,000

10,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات بهمنی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/08

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,800

10,800

01/04/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

10,300

10,300

01/04/08

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

11,000

11,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

10,000

10,000

01/04/08

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/08

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/04/08

مشاهده