ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

01/04/15

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/04/15

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

11,850

11,850

01/04/15

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/04/15

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,900

13,900

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

11,300

11,300

01/04/14

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/04/14

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,300

11,300

01/04/14

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

12,200

12,200

01/04/14

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

10,400

10,400

01/04/13

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

11,000

11,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

9,500

9,500

01/04/13

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

12,500

12,500

01/04/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

12,000

12,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/04/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

01/04/13

مشاهده

بنگاه نو اندیشان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,200

11,200

01/04/12

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/04/12

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,000

11,000

01/04/12

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,100

11,100

01/04/12

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/04/12

مشاهده