ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه عیوضخانی

قزوین - تاکستان

قزوین

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه متالورژی چدن

قم - قم

قم

16,070

16,070

02/09/20

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

15,500

15,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

تهران

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اوشلی

همدان - همدان

همدان

16,500

16,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

16,000

16,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

16,900

16,900

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,800

15,800

02/09/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه انصاف

مازندران - ساری

مازندران

13,300

13,300

02/09/19

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

17,000

17,000

02/09/19

مشاهده

انبار سِگال

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/19

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

16,000

16,000

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/19

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

14,100

14,100

02/09/19

مشاهده

آهن الات قربانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,200

15,200

02/09/19

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات معمری

تهران - تهران

تهران

15,450

15,450

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,500

14,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

02/09/18

مشاهده