ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,200

13,200

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

13,400

13,400

01/11/12

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

11,500

11,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

12,900

12,900

01/11/12

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

01/11/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

13,100

13,100

01/11/12

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

12,200

12,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,300

12,300

01/11/12

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

13,000

13,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

12,700

12,700

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,500

10,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,200

11,200

01/11/11

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/11/10

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

01/11/10

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/11/09

مشاهده