ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,200

16,200

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

17,000

17,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

16,000

16,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

16,500

16,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه سعادتی

کرمان - سیرجان

کرمان

16,000

16,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

16,000

16,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,700

14,700

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

16,000

16,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

13,000

13,000

02/03/14

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

02/03/13

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

15,000

15,000

02/03/12

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

16,000

16,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

13,660

13,660

02/03/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

14,000

14,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

16,600

16,600

02/03/11

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

17,500

17,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

15,500

15,500

02/03/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,500

14,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,500

16,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/10

مشاهده