ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

11,500

11,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

11,700

11,700

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,850

13,850

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

02/01/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/01/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

9,000

9,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

14,850

14,850

01/12/27

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,000

10,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

11,400

11,400

01/12/26

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

9,900

9,900

01/12/26

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

12,500

12,500

01/12/25

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

13,000

13,000

01/12/25

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

12,250

12,250

01/12/25

مشاهده