ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

11,800

11,800

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

9,000

9,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/03/05

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

11,950

11,950

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

11,000

11,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,200

12,200

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,700

10,700

01/03/05

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,200

11,200

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

11,000

11,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

11,300

11,300

01/03/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

11,500

11,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,800

10,800

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,700

10,700

01/03/04

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

10,800

10,800

01/03/04

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

12,700

12,700

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,250

12,250

01/03/04

مشاهده

ظروف سیمین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

11,500

11,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

11,000

11,000

01/03/03

مشاهده