ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/09/11

مشاهده

گاراژ شاه منصوری

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

02/09/11

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

02/09/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

02/09/11

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

02/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

02/09/11

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

02/09/11

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

02/09/11

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

02/09/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

02/09/11

مشاهده

بنگاه غدیر

اصفهان - اصفهان

02/09/11

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

کیان صنعت ذوب

تهران - شهریار

02/09/11

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

02/09/11

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

02/09/11

مشاهده