ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

02/01/05

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

02/01/05

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

02/01/05

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

02/01/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

02/01/05

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

02/01/05

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

02/01/05

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

02/01/05

مشاهده