ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

01/09/13

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

01/09/13

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

01/09/13

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

01/09/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

01/09/13

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

01/09/13

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

01/09/13

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

01/09/13

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

01/09/13

مشاهده