ایران ضایعات

ویژگی های کاغذ (بخش دوم )

ویژگی های کاغذ (بخش دوم) ، ویژگی ظاهری کاغذ

ویژگی های کاغذ (بخش دوم )

صافی سطح کاغذ :

صافی سطح کاغذ اساساً به احساس کلی فرد هنگام لمس کردن کاغذ چاپ شده باز می گردد. همچنين روی روش مورد استفاده در چاپ کاغذ نيز تأثير می گذارد. فقط کاغذهای صاف و هموار می توانند چاپ خوب و با کيفيتی از تصويرهای دارای نيم سايه های دقيق به دست بدهند. علاوه بر آن يک نواختی و سطح لايه مرکب قرار گرفته روی کاغذ نيز به صافی سطح کاغذ بستگی دارد.
عامل تعيين کننده در صافی سطح کاغذ عبارت است از :

  • درجه پالايش خمير کاغذ
  • نسبت افزودنی های معدنی به خمير کاغذ
  • يک نواختی ساخت کاغذ 

 

اهمیت استفاده از کاغذهای صاف

برای کاغذهای روکش دار نوع و روش ايجاد روکش نيز در اين صافی سطح مؤثر است. با اتوکشی کاغذ صافی سطح اضافه ای در کاغذ می توان ايجاد کرد. صافی سطح کاغذ به خصوص در چاپ گود اهميت دارد.اگر سطح کاغذ بزرگ نمايی شود، الياف آن و فواصل و فضاهای کوچک بين آن ها قابل رؤيت خواهند بود. گودی ها و شکاف های بين آن ها می تواند گودتر از ضخامت لايه مرکب باشد، به طوری که ترکيبی از تغيير شکل فرم چاپ و فشار چاپ برای انتقال مرکب به تمام سطح ورق لازم خواهد بود. يکی از اثرات جانبی افزايش فشار در سطح مورد نياز، رساندن مرکب به کف گودی های کاغذ زبر و در نتيجه افزايش رشد دانه های مرکب در نقش چاپی است همچنين از آن جا که زبری سطح کاغذ اغلب همراه با افزايش قدرت جذب سطح کاغذ است، در صورتی که از کاغذهای ناصاف استفاده شود، می توان انتظار داشت که کيفيت چاپ در مقايسه با کاغذهای صاف پايين تر باشد.
صافی سطح کاغذهای روکش دار مات راهنمای خوبی برای تعيين ميزان مقاومت آن ها به ماليدگی مرکب است. اين مورد از جمله نواقص چاپی مربوط به کاغذهای روکش دار يا گلاسه است. اين نقص چاپی به طبيعت ساينده روکش های ساخته شده از جنس کربنات کلسيم مربوط است که باعث می شود مرکب از سطوح چاپ شده به سطوح چاپ نشده کاغذهای صفحات مقابل انتقال داده شود. اين مشکل گاهی اوقات به زمان خشک شدن نامناسب مرکب روی کاغذ مربوط می شود، اما در حقيقت اين نقص به خصوصيات مرکب بستگی ندارد. ماليدگی مرکب را می توان با استفاده از مرکب هايی که نسبت موم داخل آن ها بيش از اندازه طبيعی است کاهش داد، اما فقط در صورتی قابل حذف هستند که جلا يا ورنی ضد آبی روی ورق کشيده شود.

اندازه گیری صافی سطح کاغذ

برای ارزيابی صافی سطح کاغذ، از ابزارهای دقيق اندازه گيری از نوع نشتی هوا استفاده می شود. اين ابزارهای دقيق ميزان گذر جريان هوا از داخل سطح کاغذ را اندازه گيری می کند. اندازه گيری ميکروسکوپی پستی و بلندی های سطح کاغذ که نيم رخ سنجی ناميده می شود نيز از جمله روش های ديگری است که می تواند مورد استفاده قرار گيرد.

کدری کاغذ :

کدری از جمله خواص مهم کاغذ است که تأثير به سزايی در کيفيت کار چاپی دارد. به هر ميزان که تصوير چاپ شده روی طرفی از کاغذ از طرف ديگر قابل ديدن باشد، می تواند تأثير مخرب قابل ملاحظه ای روی کيفيت ديداری طرف ديگر داشته باشد.

عواملی که مستقيماً روی کدری کاغذ تأثير دارند، عبارتند از:

  • ميزان زدن خمير کاغذ 
  • ضخامت ورق کاغذ
  • نوع مواد افزودنی
  • نوع روکش مورد استفاده کاغذ
  • الياف (فيبر) مورد استفاده در ساخت کاغذ به طوری که الياف يا فيبرهای کوتاه تری که از درختان سخت چوب به دست می آيند يا از بازيافت کاغذهای مصرف شده تهيه می شوند، کاغذهايی با کدری يا تيرگی بالاتر به دست می دهند.

ارزيابی و سنجش کدری کاغذ چاپی

برای کسب اطمينان از آن که تداخلی در اندازه گيری کدری با تأثير نفوذ مرکب به صورت پشت زنی ايجاد نشده باشد، بهتر است برای ارزيابی و سنجش کدری کاغذ چاپی، ورق چاپ شده ديگری را رو به بالا و زير کاغذ چاپ نشده ای که قرار است ارزيابی شود قرار دهيم. کدری کاغذ را همچنين می توان به صورت کمّی با نسبت عددی تعريف شده به صورت زير تعريف کرد: کدری عبارت است از نسبت اثر بازتابی يک ورق روی سطح جسم سياه به ميزان بازتاب آن روی ستون ضخيمی از ورق هايی از همان نوع. برای اغلب کارها لازم است مقدار اين کدری ٩٠ ٪ يا بيشتر باشد. در ارزيابی کدری کاغذ نمی توان از روش نگه داشتن آن در مقابل نور استفاده کرد؛ عملاً تمام کاغذها در اين آزمايش رد می شوند، زيرا اين نوع آزمايش در هر صورت نمی تواند نشان دهنده چگونگی عملکرد کاغذ نزد کاربر نهايی آن باشد.

روکش کاغذ :

روکش کاغذ با ايجاد پوششی از مواد مخصوص روی سطح کاغذ ايجاد می شود. روکش هايی از جنس گل چينی که با کاردک هوايی يا به روش ريختگی روی کاغذ ايجاد می شوند، در مقايسه با روکش هايی که با کاردک روی سطح کاغذ پهن شده اند، براقيت بالاتری دارند، به خصوص هنگامی که اتوکشی افزوده ای نيز انجام شده باشد. براقيت کاغذ به صورت درصد نور بازتابيده در زاويه ای مشخص شده اندازه گيری می شود و کمينه مقدار آن برای کاغذهای دارای براقيت بالا ٤ به ٦٠ درصد می رسد.

اندازه های کاغذ :

هنگام انتخاب کاغذ بهتر آن است که در پيوند با فرم بندی کار از چاپخانه نيز نظر بخواهيد؛ مواردی که بنا به نيازهای چاپخانه بايد تعيين شوند، عبارتند از: ميزان لبه پنجه ، مقدار مجاز حاشيه های عطف و لبه های برش فواصل و حاشيه های مورد نياز صحافی، به طور مثال لبه های مورد نياز بعضی ماشين های مفتول زنی و دوخت زنی بر اساس اين اندازه ها ممکن است. لازم باشد اندازه کاغذ از حد پيش بينی شده برای آن بيشتر باشد. در اين جا بايد نقطه تعادلی ظريف بين دو عامل را بيابيم. نياز به جلوگيری از دور ريز کاغذ به علت نوع طراحی فرم ها و انتخاب ابعاد ورق يا پهنای نوار کاغذ در حدی بيش از اندازه لازم و دوم ميزان احتمال خطر (ريسک) در پيوند با فشردگی بيش از حد جانمايی کار و فرم بندی که می تواند باعث مشکلاتی در چاپ و مراحل صحافی (به خصوص تاکنی و برش) شود؛ اين مشکلات يا بر هزينه های کار می افزايند يا موجب افت کيفيت می شوند.

پ هاش (PH) کاغذ :

حالت اسيدی يا قليايی کاغذ در بعضی شرايط می تواند دارای اهميت باشد. در سال های اخير کاغذسازها از حالت اسيدی کاغذی که برای کاربردهای کتابخانه ای يا بايگانی و همچنين چاپ کتاب در نظر گرفته شده است کاسته اند. زيرا مشخص شده است که کاغذهای اسيدی عمر کوتاه تری دارند. حالت اسيدی کاغذ همچنين باعث خنثی شدن اثر مواد افزودنی خشک کننده ای می شود که در چاپ به کار می روند. از اين رو می تواند باعث ايجاد مشکلاتی در خشک شدن مرکب بشود.

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )