ایران ضایعات

جداسازی ضایعات پلاستیک در محیط خشک

جداسازی ضایعات پلاستیک در محیط خشک

روش جداسازی بالستيک 

روش جداسازی بالستيک روشی است كه اغلب برای جداكردن ضايعات انبوه شهری به شكل مخلوط پلاستيک و كاغذ و مقوا كاربرد دارد.
برای مثال جداكردن بطری و دبه های پلاستيكی از مقوا و كارتن و مشمع كه اصطلاحا نايلون گفته می شود.
اساس جداسازی به اين صورت است كه مخلوط مواد ضايعاتی روی يک سطح شيبدار با زاويه ٤٥ درجه ريخته می شوند و سپس به سمت بالا حركت داده می شود. از ويژگی اين سطح شيبدار اين است كه متخلخل بوده و ضمنا هوای فشرده نيز از منافذ آن دميده می شود .همزمان با حركت تسمه نقاله و حمل اين مواد در طول مسير روی سطح شيبدار جداسازی انجام می گردد به اين مفهوم كه خروج هوا از منافذ انجام می گردد. بنابراين مواد ضمن حركت روی سطح شيبدار به سمت بالا،  مواد سبكتر و دو بعدی نظير نايلون ها و مقوا به جلو رانده می شوند و مواد سنگين تر و سه بعدی نظير بشكه، دبه و بطری به پايين می لغزند.

جداسازی بوسيله هوا

در اين روش سيال مورد نظر برای جداسازی هوا است. جداسازی بوسيله هوا توسط يك نقاله S شكل مانند ميتواند انجام شود تا مواد سنگين نظير فلزات، شيشه و پلاستيک ها از بقيه جدا گردند.
در تفكيک سه مرحله ای توسط هوا امكان جداسازی ٤ نوع پلاستيک وجود دارد.
تفكيک بوسيله هوا برای جداسازی مخلوط های پلی آميد از پلی اتيلن سنگين مخزن های سوخت و يا جداسازی كاغذ از بطری های پت در نظرگرفته می شود. در اين روش نيز الياف و ذرات سبک می توانند از پليمر بوسيله هوا جدا شوند. مثال ديگر از اين نوع جداسازی، پی وی سی الياف دار مانند برخی شلنگ های آبياری هستند كه ابتدا خرد می شوند و سپس جداسازی توسط هوا ادامه پيدا می كند، الياف و كرک به طور كلی ذرات سبک تر به اين روش از پليمر PVC تفكيک می گردند.


1596617837108804.jpg

دستگاه جداساز ليبل برای جداسازی ليبل از پت

اين روش معمولا برای ضايعات تميز استفاده می شود. اشكال اين روش اين است كه مواد غذايی چسبيده به پلاستيک ها بوسيله روش قبل يعنی استفاده از سيال آب بهتر جدا می شوند و بقايای مواد غذايی بر روی پلاستيک ها به اين روش باقی می مانند.
در برخی از خطوط بازيافت پت پس از خشک كردن پرک پت برای جدا كردن ليبل های باقيمانده از اين روش استفاده می كنند. مزيت اين روش اين است كه پرک پلاستيكی كه به اين طريق جداسازی می گردد، نياز به خشک كردن ندارد.

 جداسازی بوسيله طبقه بندی كاهش اندازه ذرات

اين نوع جداسازی می تواند بر اساس كاهش اندازه ذرات برای مخلوطی از پليمرها انجام شود. فرايندهای كاهش اندازه اغلب اوقات برای جدا كردن مواد از كامپوزيت يا محصولات چند لايه نظير فرش ها، پوسته های داشبورد استفاده می شود. خرد كردن به همراه غربال كردن با دميدن هوا می تواند برای طبقه بندی و جداسازی مواد چند جزيی پلاستيک ها نظير شلنگ های پلاستيكی، پلاستيک های تقويت شده با الياف، فيلم های پلاستيكی تقويت شده با الياف پارچه ای كه پشت آنها آغشته به رزين است مانند ضايعات فرش ها استفاده شود. يک روش جداسازی برای برگرداندن PVC از يك پليمر مخلوط بوسيله شركتی در فرانسه گزارش شده است كه بر اساس تفاوت مقاومت ضربه بين PVC و PET است. پودر كردن PVC  ذرات بسياری كوچکی را نسبت به PET و HDPE  توليد می كند. اين ويژگی به امكان جداسازی PVC و PET كمک می كند. پس از ميكرونيزه كردن ذرات PET بايد درشت تر از جزء PVC و دو پليمر ديگر باشد تا بتوانند بوسيله غربال كردن جدا شوند.

 روش جريان ادی

اين فناوری بر اساس القاء جريان ادی برای فلزاتی می باشد كه خاصيت مغناطيسی ندارند و جذب آهنربا نمی شوند (اصطلاحا غيرمغناطيس). هنگامی كه فلزاتی نظير مس، برنج، آلومينيوم در تماس با دستگاه جريان ادی قرار می گيرند به طور موقت در آنها خاصيت مغناطيسی ايجاد می گردد ولی در پلاستيک ها اين خاصيت وجود ندارند بنابراين به اين ترتيب فلزات از پلاستيک ها تفكيک می گردند .


1596619152769501.png

اين دستگاه برای جداكردن فلزات غيرآهنی از  پلاستيک می باشد. در توضيح بيشتر نحوه عملكرد دستگاه جريان ادی ميتوان اين گونه بيان كرد كه: دستگاه ادی كارنت، يک ميدان مغناطيسی توسط جريان الكتريكی در يک حلقه ايجاد می نمايد .وقتی اين حلقه را به ماده ای فلزی هادی نزديک می نماييم، جريان ادی به آن ماده منتقل می شود. اين جريان القايی در ماده مورد نظر، ميدان مغناطيسی متضادی با حلقه ايجاد می كند. اساس عملكرد اين دستگاه مطابق قانون لنز است كه يكی از قوانين مهم در شاخه الكترومغناطيس می باشد. اين قانون به بررسی كنش و واكنش نيروهای القاگر و القاشده می پردازد. بر اساس اين قانون جهت جريان القا شده همواره بر خلاف جهت نيروی القاگر می باشد. اين قانون را می توان به عنوان نمونه ای از قانون سوم نيوتن نيز عنوان كرد. اين نيرو توليد شده متضاد اجسام هادی می تواند اجسامی را كه خاصيت مغناطيسی ندارند را جذب كند. از همين قانون در اين دستگاه استفاده شده است .
اين سيستم هم برای جدا كردن فلزات به حالت زنده و آسياب نشده از پلاستيک قابل اجرا است هم به حالت پرک.
در زمان جداسازی، فلزات جدا شده غيرمغناطيس بوسيله جريان هوا از ميان توده پلاستيک پرتاب و خارج می شوند .
كاربرد صنعتی اين فن آوری اولين بار در آمريكا برای جدا كردن قوطی های آلومينيومی از ساير اجسام نظير پلاستيک گزارش شده است. 

منبع : روش های جداسازی ضايعات پلاستيک

مؤلف: مهندس سيده فاطمه ميرخليل زاده  

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )