ایران ضایعات

ضایعات شهر کنگان بوشهر

فقط قیمت دار

فروش سرشاخه درخت

فروش سرشاخه درخت
100 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/10

خرید آهن آلات ضایعات

خرید آهن آلات ضایعات
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/21

فروش پت کنگان

فروش پت کنگان
16,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/17

فروش مشما سفید

فروش مشما سفید
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/12

خرید آهن در محل

خریدار آهن در محل
9,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/12

خرید ضایعات مس

خریدار ضایعات مس
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/16