ایران ضایعات

ضایعات شهر دشتستان بوشهر

فقط قیمت دار

خرید آهن ذوبی

خریدار آهن ذوبی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/14

فروش کندر نایلون

کندر نایلون
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/12

فروش سیلندر ضایعاتی

فروش سیلندر ضایعاتی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/25

فروش مشما کشاورزی پرسی

مشما کشاورزی پرسی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/18

خرید پت پرسی اسیابی

خرید پت پرسی اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/24

فروش مشما کشاورزی

مشما کشاورزی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15