ایران ضایعات

ضایعات شهر بوشهر بوشهر

فقط قیمت دار

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید برنج درهم

خریدار برنج درهم
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/14

فروش کندر نایلون

فروش کندر نایلون
10 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

خرید کارتن بازیافت

خریدار کارتن بازیافت
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

فروش ضایعات ورق بارج

فروش ضایعات ورق بارج
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/20

فروش پروانه کشتی

فروش پروانه کشتی
145 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

خرید برنج زرد بار

خریدار برنج زرد بار
117 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/26