ایران ضایعات

ضایعات شهر لنجان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش لاستیک ضایعاتی

لاستیک ضایعاتی
600 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/09

فروش چدن خرده و درشت

چدن خرده و درشت
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/09

خرید ظروف مس

خرید ظروف مس
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/20

خرید آلومینیوم

خرید آلومینیوم
57,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/09

فروش شلاکه آهن

فروش شلاکه آهن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/02