ایران ضایعات

ضایعات شهر نجف آباد اصفهان

فقط قیمت دار

خرید درب و لیبل

خرید درب و لیبل
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
43,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید پت رنگی

خرید پت رنگی
7,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
38,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید آلومینیوم نرم

خرید آلومینیوم نرم
55,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16