ایران ضایعات

ضایعات شهر اصفهان اصفهان

فقط قیمت دار

خرید سبد مشکی و درهم

خریدار سبد مشکی و درهم
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش بار کندور شده پلاستیک

فروش بار کندور شده پلاستیک
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضایعات کارتن گاهی

خرید ضایعات کارتن فروشگاهی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات مس ذوبی

خرید ضایعات مس ذوبی
213,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید آلومینیوم خشک

خریدار آلومینیوم خشک
52,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات برنج

ضایعات برنج
163,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش