ایران ضایعات

ضایعات شهر علی آباد گلستان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات پت

فروش ضایعات پت
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/04

فروش کارتن خالی

فروش کارتن خالی
5,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/08

خرید حلب سفید

خریدحلب سفید
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25

خرید لاک وسبد

خریدلاک وسبد
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25

خرید کارتن وکتاب

خرید کارتن وکتاب
5,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25

خرید اهن ضایعات

خرید اهن ضایعات
8,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25

خرید کارتن

خرید کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/18

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/05