ایران ضایعات

ضایعات شهر خمین مرکزی

فقط قیمت دار

خرید گونی جامبو

خرید گونی جامبو
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/26

فروش ضایعات مس ذوبی

فروش ضایعات مس ذوبی
255,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/07

خرید شیلنگ دمپایی

خرید شیلنگ دمپایی
130,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/12

فروش نایلون عسلی، بادی شیری

نایلون عسلی، بادی شیری
19,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

خرید تیوپ موتور ماشین

خرید تیوپ موتور ماشین
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/17

خرید پت پرسی و فله

خرید پت پرسی و فله
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/13

خرید حلب فله ضایعات تمیز

خرید حلب فله ضایعات تمیز
7,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/13

فروش پرک هاتواش زیر 20۰0

فروش پرک هاتواش زیر 20۰0
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/13

خرید پت اسیابی

خرید پت اسیابی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/13

فروش گرانول کامیون سیمی

گرانول کامیون سیمی
2,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/16

فروش کارتن پرسی گاهی

فروش کارتن پرسی فروشگاهی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/21