ایران ضایعات

ضایعات شهر خمین مرکزی

فقط قیمت دار

فروش نایلون عسلی، بادی شیری

نایلون عسلی، بادی شیری
19,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

خرید ورقMD F

خرید ورقMD F
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/08

خرید تیوپ موتور ماشین

خرید تیوپ موتور ماشین
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/17

خرید پت پرسی و فله

خرید پت پرسی و فله
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/13

خرید حلب فله ضایعات تمیز

خرید حلب فله ضایعات تمیز
7,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/13

فروش پرک هاتواش زیر 20۰0

فروش پرک هاتواش زیر 20۰0
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/13

خرید پت اسیابی

خرید پت اسیابی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/13

فروش گرانول کامیون سیمی

گرانول کامیون سیمی
2,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/16

فروش کارتن پرسی گاهی

فروش کارتن پرسی فروشگاهی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/21

فروش بیلت و اسلب دستی

فروش بیلت و اسلب دستی
9,100 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/13

خرید ضایعات اهن

خرید ضایعات اهن
6,100 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/12

خرید ضایعات اهن

ضایعات اهن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/05

خرید ضایعات اهن چدن

خرید ضایعات اهن چدن
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/05

خرید پرک پت هات واش

خرید پرک پت هات واش
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/14