ایران ضایعات

ضایعات شهر شازند مرکزی

فقط قیمت دار

فروش لوله آلیاژی برای فنس

لوله آلیاژی برای  فنس
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/19

فروش لوله پولیکا

فروش لوله پولیکا
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/07

فروش نایلون

فروش نایلون
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/19

فروش هامپیک

فروش هامپیک
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/15

خرید انواع ضایعات آهن

خریدار انواع ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/29

فروش گرانول ممتاز 0075

گرانول ممتاز 0075
31,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/16

خرید کیسه مواد پتروشیمی

خرید کیسه مواد پتروشیمی
19,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/14

فروش کلوخهbl3پتروشیمی باختر

کلوخهbl3پتروشیمی باختر
28,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/25

فروش تانکر 32000 سالم

تانکر 32000 سالم
35,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/11

فروش گرانولLLD209

گرانولLLD209
29,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/10

فروش کلوخهHDگریدp100

کلوخهHDگریدp100
20,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/29

فروش گرانول pp جهت تولید نخ

گرانول pp جهت تولید نخ
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/27