ایران ضایعات

ضایعات شهر رامسر مازندران

فقط قیمت دار

خرید کارتن موز

خریدکارتن موز
8,000 تومان به ازای هر عدد
1401/02/05

فروش انباره کاتالیزور

انباره کاتالیزور
2,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/19

فروش نایلون گاهی

فروش نایلون فروشگاهی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/21

فروش لاک درهم

فروش لاک درهم
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش گونی ضایعات

فروش گونی ضایعات
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش کارتن پرسی

کارتن پرسی
4,900 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/14

خرید ضایعات آهن

خریدضایعات آهن
6,700 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/16

فروش مواد اسیابی رنگی

فروش مواد اسیابی رنگی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/15

فروش مواد سبدی

فروش مواد سبدی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/28

فروش شناور فلزی

شناور فلزی
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/09

خرید نایلون سفید تمیز

خرید نایلون سفید تمیز
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/02/09