ایران ضایعات

ضایعات شهر تنکابن مازندران

فقط قیمت دار

فروش پت پرسی

فروش پت پرسی
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/01

خرید پت سفید و رنگی

خرید پت سفید و رنگی
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/20

فروش مواد سبدی (سبز)

فروش مواد سبدی (سبز)
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/06/27