ایران ضایعات

ضایعات شهر آمل مازندران

فقط قیمت دار

فروش آسیابی پت شفاف

فروش آسیابی پت شفاف
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/07

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/07

خرید ان کارتن وپرس

خریداران کارتن وپرس
5,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/03

خرید ضایعات نایلون

خریدار ضایعات نایلون
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/30

فروش ضایعات جوبی

فروش ضایعات جوبی
2,000 تومان به ازای هر عدد
1401/04/26

فروش ضایعات جارو لاک

ضایعات جارو لاک
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/28

فروش ضایعات حلب

ضایعات حلب
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/09