ایران ضایعات

ضایعات شهر بروجرد لرستان

فقط قیمت دار

فروش آهن آلات ضایعاتی

آهن  آلات ضایعاتی
12,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/06

خرید سبد آسیاب شده

خرید سبد آسیاب شده
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/31

فروش شمش رانی

فروش شمش رانی
70,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/14

فروش ضایعات شیشه

ضایعات شیشه
2,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/09

خرید تناژی کاغذ کتاب

خریدار تناژی کاغذ کتاب
6,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/10

فروش ضایعات تیر اهن

فروش ضایعات تیر اهن
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/27

فروش ضایعات آهن و تیر آهن و...

فروش ضایعات آهن و تیر آهن و...
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/29

خرید لیبل

خریدار لیبل
2,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/22

فروش کندری سفید

فروش کندری سفید
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29