ایران ضایعات

ضایعات شهر شاهرود سمنان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
8,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/04

فروش حلب ۱۷ کیلویی پنیر

فروش حلب ۱۷ کیلویی پنیر
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/06

فروش پت پرس نشده خیلی تمیز

فروش پت پرس نشده خیلی تمیز
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/17

فروش ضایعات مس کابلی

فروش ضایعات مس کابلی
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/08

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/15

فروش پرس کارتن 40 تن

پرس کارتن 40 تن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/13

خرید ضایعات پت

خرید ضایعات پت
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/28

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
10,100 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/27

خرید کارتن

خرید کارتن
3,400 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/16

فروش آهن الات

فروش آهن الات
25 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/03