ایران ضایعات

ضایعات شهر ابهر زنجان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات سبد درهم

خرید ضایعات سبد درهم
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/25

خرید اهن

خریدار اهن
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/14

فروش مس مفتول درهم

مس مفتول درهم
400,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/03

فروش ضایعات کیسه جانبو

فروش ضایعات کیسه جانبو
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/01/19

فروش مس کابلی وذوبی

مس کابلی وذوبی
400,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/01/08

خرید مس وبرنج

خریدار مس وبرنج
360,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/30

فروش نوار تیپ زنده

نوار تیپ زنده
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/30

فروش ضایعات گونی

فروش ضایعات گونی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/10

فروش نوار تیپ

فروش نوار تیپ
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/26