ایران ضایعات

ضایعات شهر خدابنده زنجان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات اهن

خریدضایعات اهن
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/04

فروش آهن ضایعات

فروش آهن ضایعات
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/25