ایران ضایعات

ضایعات شهر نیشابور خراسان رضوی

فقط قیمت دار

خرید پرس کارتن

خرید پرس کارتن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/16

فروش ضایعات مس برنج

فروش ضایعات مس برنج
190,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15

فروش ضایعات پولک

فروش ضایعات پولک
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10