ایران ضایعات

ضایعات شهر بستان آباد آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
7,800 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/13

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/13