ایران ضایعات

ضایعات شهر بیرجند خراسان جنوبی

فقط قیمت دار

فروش سبد اسیابی

فروش سبد اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/03

خرید کارتن کره

خرید کارتن کره
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/31

فروش سبد اسیابی

فروش سبد اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/19

فروش سبد اسیابی

فروش سبد اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/18

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/19

فروش سبد آسیابی

سبد آسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/13

خرید آهن الات

خرید آهن الات
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17