ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات زینک آلومینیوم

فقط قیمت دار

فروش زینک باطله

زینک باطله
58,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18

خرید انواع زینگ باطله

خرید انواع زینگ باطله
52,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/15

خرید ضایعات زینک چاپ

ضایعات زینک چاپ
52,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/04/22

خرید زینک

خریدار زینک
52,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/22

خرید زینک باطله

خرید زینک باطله
49,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/04/22

فروش الومینیوم مخلوط

الومینیوم مخلوط
12,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/03/06

فروش زینگ باطله

زینگ باطله
50,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1399/12/21

خرید زینک ظرفی وسیم

زینک ظرفی وسیم
52,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/09

خرید زینک باطله

زینک باطله
46,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/05

خرید زینک باطله

خرید زینک باطله
45,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1399/09/26

خرید زینگ باطله

خریدار زینگ باطله
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/27

فروش زینک باطله

زینک باطله
40,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1399/05/23

خرید زینک عراقی

خرید زینک عراقی
33,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/23

خرید زینک آلومینیوم

زینک آلومینیوم
24,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1399/03/08