ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ سفید/ فرم

قیمت ضایعات کاغذ سفید/ فرم

آخرین قیمت ها

نوع
خرده بار
عمده بار

آگهی های خرید ضایعات کاغذ سفید/ فرم

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش ضایعات کاغذ سفید/ فرم

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های مزایده ضایعات کاغذ سفید/ فرم

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

مزایده کاغذ باطله

شروع : 01/08/15
پایان : 01/08/20

مزایده اسناد و کاغذ باطله

شروع : 01/04/25
پایان : 01/04/29