ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات قوطی آلومینیوم

فقط قیمت دار

خرید رانی و فویل

خرید رانی و فویل
42,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

خرید رانی

خرید  رانی
43,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
43,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
38,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید قوطی رانی

خریدار قوطی رانی
38,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13