ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات نان/ مواد غذایی

فقط قیمت دار

خرید نان خشک

خرید نان خشک
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/24

فروش نان خشک

فروش نان خشک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15

خرید ضایعات نان خشک

خرید ضایعات نان خشک
3,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/11

خرید نان خشک عمده

خرید نان خشک عمده
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

فروش نان خشک

فروش نان خشک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

فروش نان خشک تمیز

نان خشک تمیز
3,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/04

خرید نان خشک

خرید نان خشک
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/04

فروش نان خشک

فروش نان خشک
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/02