ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات چوب و تخته

فقط قیمت دار

خرید ضایعات چوب

خریدار ضایعات چوب
5,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید پالت و جعبه چوبی

خرید پالت و جعبه چوبی
3,200 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

فروش ضایعات چوبی

ضایعات چوبی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید چوب و پالت و الوار

خریدار چوب و پالت و الوار
1,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش چوب وتخته

فروش چوب وتخته
3,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات چوب

خرید ضایعات چوب
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید ضایعات چوبی

خرید ضایعات چوبی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18