ایران ضایعات

خرید و فروش بیلت / شمش چدن

فقط قیمت دار

فروش شمش چدن خاکستری

فروش شمش چدن خاکستری
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/14

فروش شمش چدن سفید

شمش چدن سفید
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/30

فروش شمش چدن با آناليز

فروش شمش چدن با آناليز
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

خرید شمش چدن

خرید شمش چدن
10,900 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/25

فروش شمش خاکستری چدنی

فروش شمش خاکستری چدنی
13,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/20

فروش شمش چدن کوره بلند

شمش چدن کوره بلند
11,850 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/11

فروش شمش چدن خاکستری

شمش چدن خاکستری
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25

فروش شمش چدن خاکستری

فروش شمش چدن خاکستری
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/10

فروش شمش چدن و قطعات چدنی

شمش چدن و قطعات چدنی
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/07

فروش شمش چدن

فروش شمش چدن
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/30

فروش شمش چدن خاکستری

فروش شمش چدن خاکستری
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/13

فروش شمش چدن داکتیل

شمش چدن داکتیل
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/13

فروش شمش چدن

فروش شمش چدن
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/06

فروش شمش چدن خاکستری

شمش چدن خاکستری
8,200 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/03