ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات پرسی کارتن

قیمت ضایعات پرسی کارتن

آخرین قیمت ها

نوع
خرده بار
عمده بار

آگهی های خرید ضایعات پرسی کارتن

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش ضایعات پرسی کارتن

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های مزایده ضایعات پرسی کارتن

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

مزایده ضایعات کارتن

شروع : 01/10/11
پایان : 01/10/18

مزایده کاغذ باطله

شروع : 01/08/15
پایان : 01/08/20

مزایده آخال کارتن پرس شده

شروع : 01/05/26
پایان : 01/06/01