ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات برنج زردبار

فقط قیمت دار

خرید ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج
112,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج
120,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج
125,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید ضایعات برنج

خریدار ضایعات برنج
134,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/11

فروش برنج زرد بار

فروش برنج زرد بار
142,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

خرید زرد بار برنجی

خرید زرد بار برنجی
137,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/07

فروش برنج زرد بار

فروش برنج زرد بار
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24

فروش ضایعات برنج

فروش ضایعات برنج
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18

فروش ضایعات برنج زردبار

فروش ضایعات برنج زردبار
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/14

فروش لوستر برنجی

لوستر برنجی
120,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/06

فروش زرد بار برنج

زرد بار برنج
135,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/16

خرید برنج

خریدار برنج
132,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

فروش ضایعات برنج

فروش ضایعات برنج
137,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10