ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات سوفاره آهن

فقط قیمت دار

خرید سفاله آهن

خرید سفاله آهن
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

فروش ۵تن براده اهن

۵تن براده اهن
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

فروش سفاله اهن

فروش سفاله اهن
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/12

خرید سفاله آهن در محل

خریدار سفاله آهن در محل
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

فروش براده آهن

فروش براده آهن
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/07

خرید پلیسه آهن

خرید پلیسه آهن
9,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/09