ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات آلومینیوم نرم

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آلومینیوم

خرید ضایعات آلومینیوم
56,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش المینیوم نرم

المینیوم نرم
57,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش المینیوم نرم

المینیوم نرم
59,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/14

خرید آلومینیوم نرم

آلومینیوم نرم
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12

خرید آلومینیوم نرم

آلومینیوم نرم
54,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/07/07

فروش خاک آلومینیوم

فروش خاک آلومینیوم
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04