ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات آلومینیوم نرم

فقط قیمت دار

فروش خاک آلومینیوم

فروش خاک آلومینیوم
14,500 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید آلومینیوم نرم

آلومینیوم نرم
49,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

فروش آلومینیوم نرم

فروش آلومینیوم نرم
54,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/14

فروش آلومینیوم نرم

فروش آلومینیوم نرم
51,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

فروش آلومینیوم نرم

آلومینیوم نرم
51,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10