ایران ضایعات

مزایده ضایعات و بازیافت

با ثبت گوش به زنگ در دسته و استان مورد نظر , به محض این که آگهی درخواستی شما در سایت ثبت شد برای شما به صورت پیامک ارسال میگردد.
ثبت گوش به زنگ

مزایده ضایعات چوب

شروع : 00/07/28
پایان : 00/08/03

مزایده اموال مازاد

شروع : 00/07/27
پایان : 00/08/03

مزایده مخازن هوایی

شروع : 00/07/27
پایان : 00/08/18

مزایده لوازم اسقاط

شروع : 00/07/27
پایان : 00/08/01

مزایده تجهیزات IP-DSLAM

شروع : 00/07/27
پایان : 00/08/03

مزایده لوازم اسقاط

شروع : 00/07/27
پایان : 00/08/12