ایران ضایعات

مزایده ضایعات و بازیافت

با ثبت گوش به زنگ در دسته و استان مورد نظر , به محض این که آگهی درخواستی شما در سایت ثبت شد برای شما به صورت پیامک ارسال میگردد.
ثبت گوش به زنگ

مزایده باطری اسقاطی

شروع : 00/06/30
پایان : 00/07/19

مزایده باتری فرسوده

شروع : 00/06/30
پایان : 00/07/05

مزایده 17 دستگاه اتوبوس

شروع : 00/07/06
پایان : 00/07/19

مزایده ضایعات کابل‌های مسی

شروع : 00/06/30
پایان : 00/07/05

مزایده کابل ، قرقره

شروع : 00/07/20
پایان : 00/07/25

مزایده دیگ بخار

شروع : 00/06/30
پایان : 00/07/28