مزایده دستگاه توربوشارژ(سوپرشارژ) - آگهی 97784

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910460505400009
تاریخ صدور:1399/10/30

شعبه صادر کننده:شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

نظر به محکومیت آقای اسماعیل قهاری(مدیر عامل شرکت خدماتی دیزل ) به مبلغ 119/317/208 ریال بابت اصل خواسته به موجب دادنامه شماره 9809970495200154 به تاریخ تنظیم 1398/02/29 صادره از شعبه 22 شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل در حق محکوم له آقای میکائیل بیدار که با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به و توقیف اموال محکوم علیه و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی که به شرح ذیل قیمت گذاری گردیده است.

1- یک دستگاه توربوشارژ(سوپرشارژ) به مبلغ 22/500/000 ریال معادل دو میلیون دویست و پنجاه هزار تومان و8 عدد فیلتر هیدرولیک به مبلغ 10/000/000 معادل یک میلیون تومان ارزیابی گردیده است.

 بنابراین جلسه مزایده به تاریخ 1399/11/15 از ساعت 10:30 الی 11 صبح واقع درچهار راه حضرت امام خمینی (ره) - مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان اردبیل - شعبه پنجم اجرای احکام مدنی ، با حضور نماینده دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده حاضر شده و قیمت پیشنهادی خودشان را با توجه به مبلغ پایه تعیین شده اعلام نمایند. مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و برنده مزایده 10 / ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یک ماه مهلت خواهد داشت که در صورت عدم واریز در مهلت مقرر ، ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

 

 مدیر دفتر شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل

عادل شیرزاد

1399/10/30

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی