مزایده خودرو وانت،سیستم زامیاد،تیپz24nib مدل 1396 - آگهی 97611

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464310100117
تاریخ صدور:1399/10/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شبستر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

در پرونده کلاسه 9900367 درخصوص اجرائیه صادره از دادگاه  له خانم لیلا دنیا پرست فرزندحبیب وعلیه آقای امید پیرعلیلوفرزندحسن،یک دستگاه خودروی وانت زامیادتوقیف ،در راستای اجرای حکم خودرو با مشخصات ذیل در تاریخ 99/11/20 راس ساعت 10.30الی 11 در واحد اجرای احکام مدنی شبستر از طریق مزایده به فروش میرسد.( مزایده راس ساعت 10.30 دقیقه شروع و با مشخص شدن برنده مزایده خاتمه میپزیرد لذا طرفین و افراد متقاضی خرید میبایست راس ساعت 10.30 در جلسه حضور داشته باشند).مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به بالاترین بهائی که از طرف خریداران پیشنهاد شود واگذار خواهد شد  خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر از مورد مزایده واقع در آدرس فوق بازدید نمایند؛هزینه مزایده تا انتقال سند وفق مقررات اخذ خواهد شد.

مشخصات مورد مزایده :.نوع خودرو وانت،سیستم زامیاد،تیپz24nib مدل 1396به رنگ آبی روغنی به شماره انتظامی 144ن44-ایران25وشماره موتورz24737479z وشماره شاسی nazpl140bh0476045 دوگانه سوز، خودرو ازنظرظاهری وضعیت خوبی دارد،تصادفی نبوده ،دارای اتاق بارآهنی درب دار میباشد.لاستیک جلو سمت راننده صاف و80درصد کارکرد داشته ،احتمالاً لاستیک زاپاس بوده باشد.خودرو بنزین وگازی میباشد(دوگانه سوز)با کارکرد متعارف ودارای بیمه میباشد.باتوجه به وضعیت اتاق،شاسی،اتاق بار،دستگاه های انتقال نیرو،فرمان،آمپر،تزیینات داخلی و وضعیت عمومی وظاهری خودرو ووضعیت لاستیکها که حدود 30درصدکارکرد دارند بادرنظرگرفتن جمیع عوامل موثر درتعیین ارزش خودرو وپارامترهای مربوطه در این زمینه با نگرش به مدل سال ساخت آن 1396وبررسی از طریق بازار متعارف خرید وفروش عرفی خودروو نوسانات بازار کنونی ارزش پایه این خودروجهت فروش مزایده ای مبلغ 170000000میلیون تومان معادل 1700000000ریال تعیین وبرآورد میگردد. 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شبستر- چایچی زاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی