مزایده ماشین آلات، تجهیزات - آگهی 97433

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده اموال منقول / غیر منقول 
تاریخ 99.10.29 
بند 1- موضوع مزایده: یک واحد شرکت فرآورده های لبنی واقع در میاندوآب با زمین و ساختمان و ماشین آلات مرتبط 
بند 2- قیمت پایه 
قیمت پایه طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری برای کل دارایی ها 86476800000 ریال که ارزش ماشین آلات، تجهیزات و سردخانه جمعا مبلغ 64784000000 ریال (شصت و چهار میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون ریال) و قیمت زمین و ساختمان شرکت طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 21692800000 (بیست و یک میلیارد و ششصد و نود و دو میلیون هشتصد هزار ریال) 
بند 3 - سایر شرایط: 
- برنده مزایده ده درصد از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. 
- شرکت کنندگان می توانند تا مدت 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی مدیر تصفیه از موارد مزایده دیدن فرمایند. 
- کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده می باشد. 
- مزایده روز یکشنبه مورخ 99.11.19 ساعت 11 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان میاندوآب با حضور ناظر تصفیه و مقام قضایی برگزار خواهد شد. 
مدیر تصفیه شرکت توحید سالم - داود ایرانی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی