مزایده دستگاه پرکن وبسته بندی ، کمپرسور ، پالت پلاستیکی و... - آگهی 95814

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910464133100100
تاریخ صدور:1399/10/13
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول وغیرمنقول( نوبت دوم)

نظر بر محکومیت محکوم علیه: شهاب قلی زاده فرزند: یعقوب به پرداخت مبلغ 7/000/000/000 ریال ازبابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای محمدحسین یاقوتی لیقوان وپرداخت مبلغ 8/174/766/056 ریال درحق محکوم لها خانم رقیه سیدصیادی ومبلغ 758/738/302 ریال از بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت در پرونده 980081 وپرداخت 12/332/252/866 ریال ازبابت اصل خواسته و مبلغ 429/628/851 ریال ازبابت هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای محمدحسین یاقوتی لیقوان و نیم عشردولتی به مبلغ 616/612/644 ریال در حق صندوق دولت درپرونده 9900745وپرداخت 4/114/130/434 ریال ازبابت اصل خواسته ومبلغ 23/550/000 ریال ازبابت هزینه دادرسی و مبلغ 32/000/000ریال ازبابت حق الوکاله درحق محکوم له آقای علیرضا یاقوتی لیقوان نژاد و مبلغ 37/500/000 ریال ازبابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت درپرونده 960177 که در قبال مبالغ محکوم به فوق اموال منقول وغیر منقول محکوم علیه توقیف که اموال غیرمنقول عبارت است از شش دانگ پلاک ثبتی 59 فرعی از 156 اصلی بخش20 اهر واقع در شهرستان اهر- کیلومتر5 جاده اهرمشکین-اراضی قریه قره برون-بالادست جاده- کارخانه رب وپوره میوه قلی زاده اعیانی به مساحت کلی تقریبی 1342/5متر مربع با قدمت تقریبی 5 سال با این ملحقات: 1- سالن غیرمسقف به مساحت 442/5 مترمربع به عنوان واحدمیوه خشک کنی با کف وستون های بتنی 2-سالن تولید: به مساحت کلی 440مترمربع با اسکلت بتنی شامل: انباری، واحدتولید، آزمایشگاه کابینت بندی شده، گرمخانه و... قسمتی از نیم طبقه باواحداداری یکپارچه می باشد3- اعیانی اداری ورفاهی وکارگری: در 2طبقه وبه مساحت تقریبی 210مترمربع که بصورت ویلایی وبا سقف شیروانی احداث شده شامل دفتر اداری، محل استراحت، انباری وسرویس های بهداشتی،اتاق رختکن و غیره می باشد 4- محل استقرارماشین آلات: به مساحت تقریبی250مترمربع باسقف شیروانی ودستگاه های کانتینیوس واتاقک کنترل،نگهبانی، دیگ ها، تابلوبرق و...دراین محل مستقرهستند 5-مستحدثات وابسته اعم ازچاله سپتیک و محل دپوی مواداولیه و... همچنین قسمت عمده محوطه سازی واقع درحدشرقی کارخانه که دارای دیوارحایل می باشند به علت وقوع درمحدوده خارج از سند درارزیابی دخالت داده نشده است 6-محوطه سازی: محدوده کارخانه شن ریزی بوده حدشمالی خاکبرداری وتسطیح شده است ومحدوده سند،فاقدحصارکشی می باشد  ارزش ریالی عرصه واعیان ملک مذکور مجموعا  به  مبلغ 17/000/000/000 ریال توسط کارشناس مربوطه ارزیابی گردیده واموال منقول عبارت است از خط تولید رب گوجه فرنگی -پوره سیب -خرماوهلو 1-واحد سورتینگ با تمام متعلقات یک دستگاه150.000.000ریال2-منوپمپ تمام استیل باتمام متعلقات یک دستگاه100.000.000ریال 3-کراشر تمام استیل باتمام متعلقات یک دستگاه250.000.000ریال  4-دستگاه پیش گرم پوره سیب وگوجه فرنگی یک دستگاه250.000.000ریال  5-دستگاه فیلتر صافی طرح توروبوریک دستگاه 100.000.000ریال -6-مخزن پورسس 3000لیتری استیل یک دستگاه 400.000.000ریال-7-دستگاه کندانسورپمپ تغذیه آب باتمام متعلقات منصوبه یک دستگاه-400.000.000ریال - 8-مجموعه پخت کانتی نیوس دومرحله ایی باالکتروپمپ برنز ومتعلقات یک دستگاه 2.500.000.000ریال -9-مخزن پروسس تمام استیل خرما وهلودرحالت دمونتاژیک دستگاه500.000.000ریال - 10-دستگاه پیش گرم خرماوهلو یک دستگاه250.000.000ریال -11-دستگاه هسته گیر خرماوهلو تمام استیل باتمام متعلقات یک دستگاه 300.000.000ریال -12-مخزن فلزی ذخیره اب 7000لیتری یک دستگاه 100.000.000ریال که جمع قیمت دستگاهای مجموعه مذکور  به مبلغ 5/300/000/000ریال ب: خط تولید لواشک شامل:  1-دستگاه بچ تمام استیل یک دستگاه150.000.000ریال - 2-منوپمپ دستگاه پچ بدون الکترو وموتوریک دستگاه30.000.000ریال - 3-دستگاه پهن کن لواشک سفره ایی با13عدد نازل یک دستگاه100.000.000ریال -4-خط شکن لواشک سفره ایی شامل دمنده حلزونی ومتعلقات منصوبه یک دستگاه 230.000.000ریال - 5-دستگاه والس لواشک شکلاتی باالکترو گیربکس یک دستگاه100.000.000ریال- 6-دستگاه بسته بندی لواشک شکلاتی یک دستگاه 7-دستگاه شیرینگ یک دستگاه 130.000.000ریال  8-دستگاه شیرینگ بزرگ یک دستگاه250.000.000ریال  9-خط کامل پت بادکن یک دستگاه 450.000.000ریال -10-دستگاه پرکن وبسته بندی سس20گرمی یک دستگاه 400.000.000ریال  11-دستگاه پوست کن سیب زمینی مستعمل یک دستگاه 70.000.000ریال - 12-دستگاه اسلایسر سیب ومیوه جات مستعمل یک دستگاه 40.000.000ریال -13-دستگاه دربند قوطی رب یک کیلویی بامتعلقات یک مجموعه  100.000.000ریال -14-دستگاه دربند قوطی رب نیم کیلویی بهمراه یک دستگاه کانوایر یک مجموعه 100.000.000ریال  که مجموع قیمت خط به مبلغ 2/250/000/000ریال می باشد ج:  خط بسته بندی اسپیتک شامل: 1-دستگاه پاستوریزاتور  لوله ایی قسمت اسپتیک مستعمل یکدستگاه450.000.000ریال - 2-مخزن دپوی تمام استیل بامیکسر والکتروپمپ یک دستگاه 450.000.000ریال که مجموع قیمت خط به مبلغ 900/000/000ریال می باشد د: تاسیسات شامل باسکول 60تنی تریلی کش کمپرسی کش بامارک اپسون ونمایشگردیجیتالی  یک دستگاه650.000.000ریال 2-انشعاب امتیاز برق به قدرت 240kw بهمراه متعلقات یک مجموعه1.220.000.000ریال- 3-دیگ بخار بظرفیت 3 تن بدون پلاک  بامشعل گازوئیلی ومتعلقات ساخت اصفهان یک مجموعه1.220.000.000ریال- 4-پالت پلاستیکی درابعاد 100*100*18سانتیمتر متر 42عدد80.000.000ریال  5-پالت تراک به ظرفیت 2تن یک دستگاه50.000.000ریال  -6-کمپرسور دوسیلندر باالکترو موتور ومخزن 200لیتری یک دستگاه80.000.000ریال7-ترازوی دیجیتالی به ظرفیت 300 کیلو یک دستگاه20.000.000ریال که مجموع خط  4/500/000/000ریال می باشد ه: آزمایشگاه شامل: 1- دستگاه آب مقطرگیری به قدرت w 2000یک دستگاه50.000.000ریال 2- دستگاه هیتر به قدرت w 190یک دستگاه 20.000.000ریال -3- دستگاه دیجیتالی کلنی کانتور یک دستگاه 20.000.000ریال -4- دستگاه PH سنج دیجیتالی یک دستگاه50.000.000ریال  5- دستگاه انگوباتور یک دستگاه60.000.000ریال  6- دستگاه استریلیزه یک دستگاه30.000.000ریال - 7- بن ماری هشت تایی یک دستگاه 20.000.000ریال- 8- کوره(آون)سه طبقه یک دستگاه60.000.000ریال- 9- هیترگردان یک دستگاه10.000.000ریال - 10- اتوکلاو به مارک طب زعیم یک دستگاه70.000.000ریال  11- دستگاه سانتریفیوژ بدون پلاک  یک دستگاه40.000.000ریال - 12- باکس آزمایشگاهی با متعلقات یک دستگاه 70.000.000ریال که  مجموعا مبلغ خط 500/000/000 ریال می باشدو مجموع  اموال منقول به مبلغ13/450/000/000ریال توسط کارشناس مربوطه  ارزیابی گردیده که ازطریق مزایده به شرح ذیل  به میزان محکوم به  به فروش خواهد رسید.1-مزایده از مبلغ کارشناسی شروع به شخصی که  بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدواگذار خواهدشد.2-مزایده در مورخ 1399/11/12   ساعت11:00صبح  الی12:00در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اهر شروع وبرگزار خواهد شد.3- برنده مزایده  فی المجلس مبلغ ده درصد بها مورد معامله به شماره حساب 2171290551002باشماره شناسه 12345678900000253سپرده موقت دادگستری واریزوفیش مربوطه را به دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی تسلیم نماید وپس ازتائیدمزایده نسبت به پرداخت بقیه ثمن مزایده ازتاریخ روز مزایده یک ماه مهلت داده خواهد شد.4-اگر برنده مزایده به عللی از خرید منصرف یا از تادیه مابقی قیمت پیشنهادی درموعد مقرر امتناع کند وجه تودیعی پس از کسرهزینه های متعلقه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .5-شرکت در مزایده حضوری است وبرای عموم به استثنای مشمولین ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است.6-داوطلبین میتوانند پنج روز قبل از موعد آگهی جهت کسب اطلاع بیشتر به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی اهر مراجعه نمایند .

                                دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی